Házirend

Tisztelt Vendégeink!

Munkatársaim nevében ígérhetem, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen. Ezért kérem Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani. Köszönettel: a Gesztenye Vendégház üzemeltetője

A szobákat/vendégházakat érkezési napon 14:00 órától biztosítjuk. Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát e-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába (hosszabbítási díj: 500 Ft/fő/félóra).

A távozás napján a vendég a szobát/vendégházat poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a bejelentkezéskor megbeszélt módon leadni. Érkezéskor és elutazáskor a szállásadó jelen van, ha a vendég ezt igényli.

A vendég tartózkodása ellenértékét legkésőbb végleges távozása előtt köteles a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén az üzemeltető jogosult a vendég vendégházba bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén az üzemeltető a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét az üzemeltető a vendég bankkártyájára is terheli.

A vendégek regisztráláskor szoba- és házkulcsot kapnak, amelyhez a bejelentőlap pontos kitöltése szükséges. A kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (5000 Ft) számolunk fel.

A vendégházakban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak.

14 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

Vendégházaink szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják.

Tűzoltó palackok a házak konyháiban találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul hívni a +36 20 379 6108-as telefonszámot.

A házakban tilos -a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó- behozott vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb elektromos készüléket üzemeltetni.

A Gesztenye Vendégház tűzvédelmi szabályzatát minden vendég köteles betartani. A vendég gondatlanságából adódó tűzesetek okozta kár és a riasztások költsége a vendéget terheli. Gondatlanságból okozott tűzriasztás esetén annak költségét, de min. 25.000 Ft+ÁFA összeget a vendég megtéríteni köteles.

A vendégházak területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog pszichotrop anyag.

Ha a vendég az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a vendégház területére, azt az üzemeltető a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek.

Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.

Romantzika apartmanunk kutyabarát, szeretettel várjuk a négylábú vendégeket! A kutyával érkező vendégeinket kérjük, a házirendben foglaltak betartására:

Az állattartó köteles gondoskodni, hogy a kutyus közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. A kutyus által okozott károkért (kertben és házban egyaránt) az állattartó tartozik felelősséggel. Az állattartó köteles kutyusát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kutyus a vendégházak kertjét ne szennyezze. A kutyus által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.

A kölcsönzött vagy bérbe vett eszközöket/sporteszközöket a vendég/bérlő köteles rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használatból eredő minden kárért a vendég felel.

Amennyiben a vendég sporteszközt bérel, úgy kijelenti, hogy a sporteszköz használatára képes, egészségi állapota abban nem gátolja, a használat szabályait ismeri az eszközöket kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja. Az üzemeltető gondoskodik a rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett hibák javításáról, illetve a bérleti tárgy cseréjéről.

A vendég/bérlő köteles az eszközt/sporteszközt átvételkori, tiszta állapotban tartozékaival együtt visszaadni az üzemeltetővel előre rögzített időpontban. Ha a bérelt eszköz visszaadása a vendégnek felróható okból meghiúsul, vagy a visszaadáskor az eszköz/sporteszköz használhatatlan állapotban van, a vendég/bérlő köteles az eszköz/sporteszköz teljes értékét megtéríteni az üzemeltetőnek.

További igényelhető eszközök:

-Etetőszék, -babaágy, -vasaló és vasalóállvány, – plusz takaró, -hősugárzó.

Vendégházaink nemdohányzóak. Ennek értelmében a vendégházak zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a vendégházakhoz tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.

A vendégházak területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

Az üzemeltető munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért az üzemeltető egyenként 5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég számláját. A harmadik figyelmeztetés után üzemeltető jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

A szobában elhelyezett leltárlistát a vendég tudomásul veszi.

A vendég köteles a vendégházak eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A vendégház berendezési, felszerelési tárgya a vendégház területéről kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A vendégházak bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

A vendégházakban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A vendég a Wifi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy időben kapja meg.

A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem garantálja.

A Wifi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A vendégház rendelkezik kocsibeállóval. Kérjük, hogy lehetőség szerint ne az utcán parkoljanak.

A talált tárgyakat az üzemeltető munkatársánál lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket az üzemeltető megsemmisíti. A tárolható tárgyakat az üzemeltető 10 napig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. 

Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.

A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.

Hosszabb tartózkodás esetén heti takarítás és törölközőcsere.

Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházakban tapasztalt mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az üzemeltető az okozóval megtérítteti.

További szolgáltatásainkról és azok igénybevételéről az üzemeltető munkatársa ad felvilágosítást. Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.